Bobina
Harlem Club, Hohhot, China

VENUE:
Harlem Club

DATE:
Saturday 15th December 2018

ADDRESS:
Hohhot
China