Marc Vedo
bbR Club, Shenzhen, China

DATE:

Friday 7 September 2018

VENUE:

bbR Club

ADDRESS:

A305 Bao Li Wen Hua Guang Chang
(Baoli Cultural Square)
Nanshan District
Shenzhen
China